Kommunestyrekandidat

Jone Hovland Vigdal

Bli bedre kjent med Jone Hovland Vigdal:

| Jostedal | f. 2004 | 14. kandidat 23-27 |